Eesti Orienteerumisliit
ENG
EST
RUS

Kaardid

O-kalender

Foorum

Registreeri võistlustele

EOLi kood
RSS

 PDF versioon

 

                                                       EESTI ORIENTEERUMISLIIDU

                                                                   PÕHIKIRI

 

     ÜLDSÄTTED

 

 1. Eesti Orienteerumisliit (ametliku lühendina EOL, edaspidi kasutatud Liit), on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev orienteerumisspordi erinevaid alasid (orienteerumisjooks, suusaorienteerumine, rattaorienteerumine ja rogain) ühendavvabatahtlik mittetulunduslik liit.

 2. Liit koordineerib kogu orienteerumisspordialast tegevust Eesti Vabariigis ja on Eesti orienteerumisspordi kõrgeimaks esindusorganiks Eesti Vabariigis ning rahvusvahelistes organisatsioonides s.h. Rahvusvahelises Orienteerumisspordi Liidus (IOF).

 3. Liit jätkab 8.juunil 1959.a. Eesti NSV Matkaspordi Föderatsiooni juures loodud orienteerumisspordi komitee ja 16.detsembril 1962.a. asutatud Eesti Orienteerumisföderatsiooni tegevust.

 4. Liit tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Rahvusvahelise Orienteerumisspordi Liidu otsustest ning käesolevast põhikirjast. .

 5. Liit kasutab oma tulusid üksnes liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas autasustab ja stimuleerib orienteerumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja organisatsioone ning annab välja stipendiume.

 6. Liit on heategevuslik ning kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto ja sümboolikaga.

 7. Liidu asukohaks on Tallinn.

   

  EESMÄRK

   

 8. Liidu eesmärgiks on:

  1. orienteerumisega seotud liikumisviiside edendamine ja sportlike eluviiside populariseerimine peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil elanikkonna seas;

  2. Eesti orienteerumise arengukava väljatöötamine ja elluviimine;

  3. orienteerumisalase tegevuse juhtimine Eestis;

  4. koostöö arendamine riigiorganitega, kohalike omavalitsustega, teiste mittetulundusorganisatsioonidega, äriühingutega, üksikisikutega, samuti IOF-i ja teiste riikide orienteerumisliitudega;

  5. üleriigiliste tiitlivõistluste ja riikidevaheliste võistluste korraldamine,

   sõlmides oma liikmetega lepingud nende läbiviimiseks;

  6. rahvuskoondiste ettevalmistuse koordineerimine, komplekteerimine ja rahvusvahelistele tiitlivõistlustele või maavõistlustele lähetamine;

  7. võistluste korraldajate, noortejuhendajate, treenerite väljaõppe ja enesetäiendamise tagamine, nende atesteerimine ning juhendmaterjalide koostamine;

  8. üleriigilise võistluskalendri koostamine, edetabeli pidamine;

   8.10.orienteerumiskaartide- ja maastike kasutamise koordineerimine;

   8.11. noorte-, tervise- ja rahvaspordi arendamine;

   8.12. orienteerumisalase informatsiooni levitamine;

   8.13. koostöös rahvusliku dopingukomisjoniga sportlaste dopingukontrolli

   läbiviimine.

   8.14. loodus- ja keskkonnakaitsealase teadlikkuse tõstmine ja nõuete arvestamine orienteerumisvõistlustel ning nende teemade käsitlemine Liidu koolitustel, ajakirjas ja infomaterjalides

    

   LIIDU STRUKTUUR JA JUHTIMINE

    

 9. Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkogu), mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.

 10. Üldkogude vahelisel ajal juhib Liidu tööd juhatus, mille üks liige on valitud kui Liidu president. Juhatus otsustab kõik küsimused, mis ei kuulu Üldkogu ainupädevusse.

 11. Liidu igapäevast tööd korraldab Liidu tegevdirektor.

   

  ÜLDKOGU

   

 12. Üldkogust võtavad osa kõik Liidu liikmed oma volitatud esindaja kaudu, samuti president, juhatuse liikmed ja tegevdirektor.

  12.1.Hääleõigust Üldkogul omavad ainult Liidu liikmete volitatud esindajad.

  12.2.Igal Liidu liikmel on Üldkogul üks hääl.

 13. Üldkogu toimumise aeg ja koht ning esialgne päevakord tehakse liikmetele kirjalikult teatavaks hiljemalt 30 päeva enne koosolekut. Ettepanekud Üldkogu päevakorra kohta tuleb esitada Liidu juhatusele kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne Üldkogu. Juhatuse poolt kinnitatud lõplik päevakord koos materjalidega saadetakse direktsiooni poolt välja vähemalt 7 päeva enne Üldkogu. Liidu Üldkogu võib langetada otsuseid ainult päevakorda võetud küsimustes.

 14. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui Üldkogul osaleb üle poole Liidu liikmetest.

 15. Juhul, kui Üldkogu koosolekule koguneb vähem kui pool Liidu liikmetest, kutsutakse 30 päeva jooksul kokku uus Üldkogu sama päevakorraga, mille toimumisest teatatakse kõikidele Liidu liikmetele. Uuesti kokku kutsutud Üldkogu on otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete arvust.

 16. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

  16.1.Käesoleva põhikirja punktidega 20.1. ja 20.10 seotud otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud Liidu liikmete esindajatest.

  16.2.Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõikide Liidu liikmete nõusolek. Üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

 17. Üldkogu juhataja on Liidu president või tema volitatud esindaja.

17.1.Üldkogu töö käik ja otsused protokollitakse. Protokollija valitakse osalejate hulgast. Protokolli õigsust kinnitavad oma allkirjadega Üldkogu juhataja ja protokollija.

 1. Hääletamine on avalik. Juhul, kui vähemalt üks hääleõiguslikest osalejatest nõuab salajast hääletamist, tuleb läbi viia salajane hääletamine.

 2. Erakorraline Üldkogu kutsutakse kokku Liidu juhatuse otsusega või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, milles peab olema ära näidatud kokkukutsumise põhjus.

   

 3. Üldkogu pädevus:

  20.1.võtab vastu Liidu põhikirja või teeb selles muudatusi;

  20.2.otsustab kõik Liidu tegevuse põhiküsimused ja eesmärgid;

  20.3.valib Liidu presidendi, kes on ühtlasi Liidu juhatuse liige, volituste tähtajaga  kaks aastat;

  20.4.valib seitsme- kuni üheksaliikmelise juhatuse volituste tähtajaga  kaks aastat;

  20.5.valib kolmeliikmelise revisjonikomisjoni liikmed;

  20.6.määrab kindlaks revisjonikomisjoni pädevuse ja volituste tähtaja;

  20.7.kinnitab Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra;

  20.8.määrab Liidu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;

  20.9.kinnitab tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja  revisjonikomisjoni aruande;

  20.10.kinnitab järgneva majandusaasta eelarve ja tegevuskava;

  20.11.otsustab Liidu ühinemise, jagunemise ja likvideerimise küsimused.

   

  PRESIDENT

   

 4. Liidu kõrgeim esindusõigus kuulub Liidu presidendile, kes esindab Liitu volitusteta.

   

  JUHATUS

   

 5. Liidu juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas. Kutse juhatuse koosolekust osavõtuks saadetakse välja vähemalt seitse päeva enne koosolekut.

 6. Juhatuse koosolekutest võtavad hääleõiguseta osa Liidu tegevdirektor ja kutsutud isikud.

 7. Juhatuse koosolekut juhatab juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees või juhatuse liikmete hulgast valitud isik. Juhatuse koosolekud ja tehtud otsused protokollitakse.

   

 8. Juhatuse pädevus:

  25.1.otsustab Liidu liikmeks vastuvõtmise, liikmestaatuse peatamise ja liikmeskonnast väljaarvamise küsimused;

  25.2.kutsub kokku ja valmistab ette Üldkogu koosolekud;

  25.3.viib ellu Üldkogu otsuseid;

  25.4.esindab ja juhib Liidu tegevust Üldkogude vahelisel ajal;

  25.5.valib Liidu juhatuse esimehe ja aseesimehe;

  25.6.kinnitab Eesti koondvõistkonna osavõtuks rahvusvahelistest tiitlivõistlustest või maavõistlustest;

  25.7.täiendab ja kinnitab orienteerumise võistlusreegleid;

  25.8.kinnitab Liidu ürituste ja üleriigilise võistluste kalenderplaani;

  25.9.kinnitab Eesti meistrivõistluste, Eestis toimuvate riikidevaheliste orienteerumisvõistluste ja Liidu egiidi all toimuvate võistluste juhendid ning Liidu edetabeli juhendi;

  25.10.koostab Liidu eelarve, raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;

  25.11.jälgib Üldkogu ja juhatuse otsuste täitmist ning põhikirja järgimist Liidu liikmete poolt;

  25.12.sõlmib töölepingu Liidu alaliselt tegutseva direktsiooni juhi - Liidu tegevdirektoriga;

  25.13.moodustab ajutised või alalised töörühmad ja lõpetab nende tegevuse;

  25.14.kuulutab välja konkursid ja kinnitab selle tulemused;

  25.15.kutsub 1/10 liikmete nõudel kokku erakorralise Üldkogu;

  25.16.lahendab liikmete vahelisi vaidlusküsimusi;

  25.17.autasustab Liidu liikmeid, aktiviste ja toetajaid;

  25.18.esitab Liidu liikmeid, aktiviste ja toetajaid autasustamiseks riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide stipendiumite ja autasudega;

  25.19.annab volitusi Liidu esindamiseks;

  25.20.otsustab organisatsioonide ja ühenduste liikmeks astumise ja väljaastumise küsimused, samuti Liidu osalemise erinevates projektides;

  25.21.annab igakordse loa laenude võtmiseks teistelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt;

  25.22.otsustab kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise.

 9. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

 10. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthääleenamusega. Häälte võrdsuse korral otsustab juhatuse esimehe hääl.

 11. Juhatuse liikme võib Üldkogu otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise tõttu või mõnel muul mõjuval põhjusel.

 12. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.

 13. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse järgmisel Üldkogul.

   

  TEGEVDIREKTOR

   

 14. Liidu tegevdirektor on Liidu direktsiooni ja kogu palgalise aparaadi juhiks. Tegevdirektor vastutab juhatuse ees Liidu majandusliku tegevuse eest ning tegutseb juhatuse poolt antud volituste piirides.

 15. Liidu tegevdirektor esindab Liitu suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega volikirjata ja on allkirjaõiguslik Liidu nimel.

 16. Liidu tegevdirektori kohusteks on:

  33.1.Liidu kogu jooksva asjaajamise ja üldtegevuse koordineerimine;

  33.2.Liidu kinnitatud eelarve ja tegevuskava täitmise tagamine, samuti majandusaasta eelarve ja tegevuskava projekti koostamine;

  33.3.raamatupidamise korraldamine vastavalt Eesti Vabariigi seadustele;

  33.4.Liidu alaliseks tegevuseks vajalike ametikohtade täitmine ja töölepingute sõlmimine;

  33.5.Liidu vara säilimise ja heakorra tagamine;

  33.6.Liidu juhatusele Liidu tegevuse kohta aruandluse esitamine;

  33.7.kõikide muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu Üldkogu ja juhatuse pädevusse.

   

   

  LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, LIIDU LIIKMELISUSE PEATAMINE, LIIDUST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

   

 17. Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud - mittetulundusühingud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja.

 18. Liidu toetajaliikmeks võivad olla kõik juriidilised ja üksikisikud, kes soovivad oma tegevusega kaasa aidata Liidu eesmärgi saavutamisele. Liidu ja toetajaliikme vahelised suhted sätestatakse koostöölepingus.

 19. Liidu liikmeks vastuvõtmist taotlev juriidiline isik esitab Liidu juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse, millele lisab oma põhikirja, juriidilise isiku registreerimisotsuse. .

 20. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus. Liikmeksastumise taotluse vaatab Liidu juhatus läbi 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase avalduse laekumise päevast arvates. Liikmelisus jõustub juhatuse otsuse järgse ühekordse liikmemaksu tasumisega.

 21. Liidu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab Liidu liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkogu).

 22. Liidu liige võib oma juhtorgani otsuse põhjal ja Liidule esitatud kirjaliku avalduse alusel Liidu liikmeskonnast peale vastastikuste kohustuste täitmist välja astuda.

 23. Liidu liikme võib juhatuse otsusega jätta ilma soodustustest, tema liikmelisuse ajutiselt peatada või Liidust välja arvata, kui ta ei täida Liidu põhikirja sätteid, on oluliselt kahjustanud Liitu moraalselt või materiaalselt, või on jätnud tasumata liikmemaksu kahe aasta jooksul, või jätab süstemaatiliselt täitmata Liidu valitud organite ning juhtide poolt nende pädevuse piirides kehtestatud akte. Juhatuse otsust liikmeskonnast väljaarvamise kohta võib vaidlustada ühe aasta jooksul Liidu Üldkogul. Liidust väljaastumisel või -arvamisel tasutud liikmemakse ei tagastata.

   

  LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

   

 24. Liidu liikmetel on oma esindajate kaudu õigus:

  41.1.võtta osa Liidu tegevusest;

  41.2.valida ja olla valitud kõikidesse Liidu esindus-, töö- ning järelvalveorganitesse;

  41.3.osaleda Liidu Üldkogu töös ja esindada Liitu selle juhatuse volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

  41.4.esitada arupärimisi ja ettepanekuid Liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

  41.5.kasutada vastavalt kehtestatud korrale Liidu sümboolikat, vara ja vahendeid;

  41.6.vaidlustada Liidu juhatuse otsus Üldkogus;

  41.7.esitada Liidu juhatusele taotlusi materiaalse abi või toetuse ning moraalse tunnustuse saamiseks;

  41.8.Liidust välja astuda.

 25. Liidu liige on kohustatud:

  42.1.järgima Liidu põhikirja ja täitma Üldkogu, juhatuse ja direktsiooni poolt nende pädevuse piirides vastuvõetud otsuseid;

  42.2.osalema oma esindajate kaudu Üldkogu ja valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

  42.3.tasuma õigeaegselt Liidu liikmemaksu;

  42.4.kasutama heaperemehelikult Liidu sümboolikat, vara ja vahendeid;

  42.5.hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel Liidu mainet.

   

   

  VARA JA VASTUTUS

   

 26. Liidu vahendid ja vara moodustuvad:

  43.1.liikmemaksudest;

  43.2.juriidiliste ja üksikisikute varalistest annetustest, toetustest ja eraldistest s.h

  eelarvelistest eraldistest; Sihtotstarbeliste annetuste ja eraldiste kasutusotstarvet ei

  või Liit muuta;

  43.3.muust tulust, Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest, intressitulust ja Liidu varadest saadavatest sissetulekutest.

 27. Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse Liidu eesmärgi saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

 28. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. Liidu liikmed ei kanna varalist vastutust Liidu kohustuste eest.

   

  TEGEVUSE LÕPETAMINE

   

 29. Liidu tegevus lõpetatakse:

  46.1.Üldkogu otsusega;

  46.2.Liidu liikmete arv langeb alla kahe;

  46.3.muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

 30. Liidu tegevuse lõpetamisel toimub Liidu likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Üldkogu otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Likvideerijatel on õigus esindada Liitu ainult ühiselt.

 31. Likvideerimisel läheb Liidu allesjäänud vara pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist sama tegevust jätkavale tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. .

 32. Kõik Liidu likvideerimisega seotud küsimused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusele.

   

   

  Vastu võetud EOLi Üldkogul Türil, Järvamaal 22. märtsil 2009

  Otsus nr 200905

   

  Sixten Sild                                                     Eesti Orienteerumisliidu juhatuse esimees

www.orienteerumine.ee -- eol(a)orienteerumine.ee -- Õpetaja 9 Tartu 51003, Kontor: telefon +372 52 32 977
KlubiSHS(CMS) it: Tak-Soft 2007-2013, ver:1.2 2015-1203 www.tak-soft.com , Disain: Sirje Lind