EOL Üldkogu

Üldkogu

Viited:

EOLi üldkogu põhikirja järgsed õigused ja kohustused

10.1 Üldkogu on Liidu kõrgeim organ, mis peab oma korralise koosoleku vähemalt üks kord
aastas.
10.2 Üldkogu kutsutakse kokku Liidu juhatuse otsusega või vähemalt 1/10 Liidu liikmete
põhjendatud ühisnõudmisel hiljemalt 45 päeva pärast sellekohase kirjaliku ettepaneku laekumist
juhatusele.
10.1. Üldkogu kokkukutsumise ja läbiviimise korraldab Liidu juhatus. Üldkogu toimumise aeg
ja koht ning esialgne päevakord tehakse liikmetele kirjalikult teatavaks hiljemalt 30 päeva
enne koosolekut. Ettepanekud üldkogu päevakorra kohta tuleb esitada Liidu juhatusele
kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkogu. Juhatuse poolt kinnitatud lõplik päevakord
koos materjalidega saadetakse välja vähemalt seitse (7) päeva enne üldkogu. Üldkogu võib
langetada otsuseid ainult päevakorda võetud küsimustes.
10.2. Üldkogust võtavad osa kõik Liidu liikmed oma seadusliku esindaja või tema poolt volitatud
esindaja kaudu, samuti president, volinike kogu liikmed ja juhatuse liikmed.

Üldkogu pikem kirjeldus EOL põhikirjast SIIN.

10.10. Üldkogul võib otsustada kõikide Liidu tegevusse puutuvate küsimuste üle. Üldkogu
ainupädevusse kuulub:
10.10.1. Põhikirja vastuvõtmine, muutmine ning täiendamine;
10.10.2. Volinike kogu liikmete määramine ning tagasikutsumine;
10.10.3. Liidu presidendi valimine ja tagasikutsumine;
10.10.4. Majandusaasta tegevusaruande ning raamatupidamisliku aastaaruande
kinnitamine;
10.10.5. Kolmeliikmelise revisjonikomisjoni, nende pädevuse ja volituste tähtaja
määramine ning nende kontrolli tulemuste kinnitamine;
10.10.6. kõikide Liidu tegevuse põhiküsimuste ja eesmärkide otsustamine ning Liidu
pikaajalise arengukava kinnitamine;
10.10.7. Liidu liikmemaksu, võistluste kalenderplaanitasu suuruse ja võistlustega
seonduvate tasumäärade kinnitamine ning tasumise korra määramine;
10.10.8. Liidu iga-aastase eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
10.10.9. Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra määramine;
10.10.10. Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine